Đất giao không đúng thẩm quyền có được cấp sổ đỏ?

Cấp sổ đỏ đất giao trái thẩm quyền

Câu hỏi về đất giao không đúng thẩm quyền có được cấp sổ đỏ: Năm 2009 tôi có đấu thầu mua đất của Hợp tác xã, sau đó tôi đã làm nhà ở. Nay tôi muốn xin cấp sổ đỏ có được không? (Tôi chỉ còn giữ giấy nộp tiền cho Hợp tác xã có chữ ký của trưởng thôn).

Trả lời:

Theo quy định tại Luật Đất đai 2013 thì thẩm quyền giao đất được quy định như sau: Cơ quan có thẩm quyền giao đất bao gồm UBND tỉnh và UBND cấp huyện, UBND cấp xã chỉ có quyền hạn cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Luật hợp tác xã 2012 thì hợp tác xã có nghĩa vụ quản lý, sử dụng đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê theo quy định của pháp luật. Do vậy, việc hợp tác xã thực hiện giao đất cho người dân là không đúng thẩm quyền và trái với quy định của pháp luật.

Như vậy đất bạn đang sử dụng là đất giao không đúng thẩm quyền.

Căn cứ tại Điều 64 Luật Đất đai 2013 thì trường hợp đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền là một trong những  trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai.

Theo quy định tại Điều 23 Nghị Định 43/2014/NĐ-CP thì Đất giao không đúng thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân bao gồm các trường hợp người đứng đầu điểm dân cư giao đất hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã giao đất cho cá nhân, hộ gia đình qua các thời kỳ; tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng nhưng đã tự phân phối, bố trí cho cán bộ, công nhân viên, xã viên để sử dụng làm nhà ở và các mục đích khác.

Như vậy, đối với trường hợp của bạn đất do hợp tác xã giao cho người dân là trường hợp vi phạm quy định về đất đai phải thực hiện thu hồi đất theo quy định tại Điều 64 Luật Đất đai và trình tự thủ tục theo quy định tại điều 66 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Tuy nhiên, đối với một số trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền vẫn sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm các trường hợp sau đây:

  • Trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất đã được giao theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 của Nghị định này.
  • Trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 của Nghị định này.

Trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở hoặc công trình xây dựng khác thì diện tích còn lại không có nhà ở, công trình xây dựng được xác định là đất nông nghiệp theo hiện trạng đang sử dụng, nếu người sử dụng đất đề nghị được chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp thì phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

Ngoài ra, Nhà nước không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao, cho thuê không đúng thẩm quyền kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 trở về sau.

Như vậy, theo quy định trên, đối với loại đất này sẽ có hai trường hợp người sử dụng đất vẫn sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi đất không có tranh chấp và phù hợp với quy hoạch bao gồm đất sử dụng ổn định trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 hoặc sử dụng ổn định từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014.

Đối chiếu quy định trên, thửa đất bạn đang sử dụng vẫn có thể được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Luật sư Huỳnh Thanh Tùng

 ĐT & Zalo 091 321 8707

 luatbinhtam@gmail.com

Call Now Button