Bán đất cần vợ con ký hay không?

Bán đất cần vợ con ký hay không?

Câu hỏi: Tôi đang đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 100m2 (chỉ đứng tên tôi). Tôi có vợ và hai con một trai, một gái.
Vậy tôi muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất đó cho em gái thì có cần chữ ký của vợ và các con không?Bán đất cần vợ con ký hay không?Bán đất cần vợ con ký hay không?

Trả lời:
Vì tình huống bạn đưa ra có liên quan tới quyền của các thành viên trong gia đình nên Luật hôn nhân gia đình 2014 quan hệ này. Tuy nhiên, bạn không nói rõ là đất hình thành trước hay trong thời kỳ hôn nhân mà bạn chỉ đề cập việc bạn đang đứng tên một mình trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên căn cứ vào các quy định của Luật hôn nhân và gia đình 2014, Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn chúng tôi tư vấn như sau:
 (i) Trường hợp thứ nhất
Theo quy định tại Điều 43 Luật hôn nhân và gia đình 2014:
“1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các Điều 38, 39 và 40 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.
2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 33 và Khoản 1, Điều 40 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014.”
Đối với tài sản riêng, vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình (Khoản 1, Điều 44 Luật hôn nhân và gia đình 2014)
Như vậy, nếu quyền sử dụng đất mà bạn đang sử dụng là tài sản riêng của bạn thì bạn có thể chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho em gái mà không cần có chữ ký của vợ và các con.
 (ii) Trường hợp thứ hai
Nếu tài sản là quyền sử dụng đất đó hình thành trong thời kỳ hôn nhân mà không phải là tài sản riêng của bạn theo quy định tại Điều 43 Luật hôn nhân và gia đình 2014 nêu trên nhưng trên giấy chứng nhận quyền sư dụng đất chỉ ghi tên một mình bạn, trường hợp này vẫn xác định là tài sản chung của vợ chồng. Do đó, khi bạn chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho em gái bạn phải tuân theo quy định của pháp luật về tài sản chung của vợ chồng. Cụ thể:
“Điều 35. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung
1. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận.
2. Việc định đoạt tài sản chung phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của vợ chồng trong những trường hợp sau đây:
a) Bất động sản;
b) Động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu;
c) Tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu của gia đình.”
Như vậy, nếu quyền sử dụng đất mà bạn đang sử dụng là tài sản chung của vợ chồng bạn thì khi bạn chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho em gái cần có chữ ký của chồng và không cần có chữ ký của các con.
(Theo Cổng thông tin điện tử bộ Tư Pháp)
Call Now Button