Mình vợ đứng tên sổ đỏ khi chồng mất có được toàn quyền bán đất?

Mình vợ đứng tên sổ đỏ khi chồng mất có được quyền bán đất không?

Hỏi:

Gia đình cha mẹ tôi có 4 người con, 3 người con gái, một mình tôi là con trai. Cha mẹ tôi có một ngôi nhà, năm trên mảnh đát 200m2 mua năm 1995, đứng tên cha tôi và mẹ tôi.  Đến năm 2007 cha tôi qua đời. Năm 2015, tôi đồng ý đổi tên trên sổ quyền sử dụng đất từ tên cha và mẹ đứng tên sang mẹ tôi đứng tên một mình. Vậy đến nay mẹ tôi toàn quyền quyết định khi bán mảnh đất và ngôi nhà trên có đúng không?

Mình vợ đứng tên sổ đỏ khi chồng chết được quyền bán đất không
Mình vợ đứng tên sổ đỏ khi chồng chết không được toàn quyền bán đất
Trả lời:
Căn cứ theo các thông tin bạn cung cấp có thể thấy, nguồn gốc 200 m2 đất và nhà thuộc sở hữu của bố mẹ bạn. Vì vậy, khi bố bạn qua đời, một nửa mảnh đất và ngôi nhà đó sẽ được coi là di sản thừa kế và được chia cho những người thừa kế bao gồm: mẹ bạn và 04 anh chị em bạn (bạn và 03 người chị em gái) nếu trong trường hợp bố bạn không để lại di chúc. Theo đó, toàn bộ mảnh đất và ngôi nhà này sẽ thuộc sở hữu chung của mẹ bạn và các anh chị em bạn. Do đó, việc một mình bạn đồng ý thay đổi tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ tên cha và mẹ sang một mình mẹ bạn đứng tên là chưa phù hợp, cần phải có sự đồng ý của cả các chị em gái. Bên cạnh đó, việc mẹ bạn một mình đứng tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không làm thay đổi quyền sở hữu của các chị em bạn nếu chưa có sự đồng ý của họ.
Như vậy, dù mẹ bạn đứng tên một mình trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì mẹ bạn vẫn không có toàn quyền quyết định khi bán mảnh đất và ngôi nhà trên, do các chị em bạn đều có quyền sở hữu chung đối với ngôi nhà và mảnh đất này.
Call Now Button