Luật di sản văn hóa

Luật di sản văn hóa quy định các hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa; xác định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với di sản văn hóa ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. icon-download Luật di sản văn hóa hợp nhất 2013 Chương 1: NHỮNG

Read more
Call Now Button