Mua lại tài sản thế chấp khi xử lý tài sản bảo đảm

Câu hỏi tình huống mua lại tài sản thế chấp:
Tôi có thế chấp tàu vận tải biển và 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSD) để vay vốn ngân hàng. Bây giờ đến hạn thanh toán nhưng tôi không có tiền trả. Vậy thủ tục ngân hàng phát mãi tài sản thế chấp của tôi như thế nào và tôi có được quyền mua lại QSĐ đất đã thế chấp hay không?
Trả lời:
Theo quy định tại Điều 59 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm thì các bên có thể thỏa thuận phương thức xử lý tài sản bảo đảm như: bán tài sản bảo đảm; phương thức khác do các bên thỏa thuận. Do đó, bên thế chấp và bên nhận thế chấp có thể thỏa thuận việc xử lý tài sản bảo đảm đối với tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất bằng việc bên thế chấp mua lại tài sản thế chấp nêu trên.
Trường hợp việc xử lý tài sản bảo đảm thông qua phương thức bán đấu giá để thi hành án, theo quy định tại khoản 5 Điều 101 Luật Thi hành án dân sự năm 2014 thì Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá. Như vậy, trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, bên thế chấp được nhận lại tài sản thế chấp theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự.
Trường hợp bên thế chấp không nhận lại tài sản thế chấp theo quy định nêu trên thì khi thực hiện thủ tục thi hành án dân sự (bán đấu giá tài sản), bên thế chấp có thể trở thành người mua tài sản thi hành án. Việc bán đấu giá tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp


 Dịch vụ luật sư

  & Zalo 091 321 8707

  luatbinhtam@gmail.com

Bài viết liên quan:

Call Now Button