Luật Nhà ở

Luật này quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Đối với giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại của các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản thì thực hiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản. Luật Nhà ở được công bố trên Cổng thông tin cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật trung ương.

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

(Tải toàn bộ nội dung luật tại đây, click vào từng chương mục để đọc)

Chương II: SỞ HỮU NHÀ Ở

Chương III: PHÁT TRIỂN NHÀ Ở

Chương IV: CHÍNH SÁCH VỀ NHÀ Ở XÃ HỘI

Chương V: TÀI CHÍNH CHO PHÁT TRIỂN NHÀ Ở

Chương VI: QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ Ở

Chương VII: QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ

Chương VIII: GIAO DỊCH VỀ NHÀ Ở

Chương IX: QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI

Chương X: HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ NHÀ Ở

Chương XI: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NHÀ Ở

Chương XII: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ NHÀ Ở

Chương XIII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết:   

 icon-download Thông tư 31/2016/TT-BXD Quy định về phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư

 icon-download Thông tư 21/2016/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

 icon-download Thông tư 20/2016/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà  xã hội

 icon-download Thông tư 19/2016/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

 icon-download Nghị định 79/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản

 icon-download Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

 icon-download Thông tư 09/2015/TT-BXD Hướng dẫn quản lý sử dụng nhà  công vụ

 icon-download Nghị định 117/2015/NĐ-CP Về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà  và thị trường bất động sản

 icon-download Thông tư 26/2015/TT-NHNN Hướng dẫn trình tự, thủ tục thế chấp và giải chấp tài sản là dự án đầu tư xây dựng nhà nhà  hình thành trong tương lai

 icon-download Thông tư 25/2015/TT-NHNN Hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà  xã hội

 icon-download Nghị định 99/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

 icon-download Nghị định 100/2015/NĐ-CP Về phát triển và quản lý nhà  xã hội

 icon-download Nghị định 101/2015/NĐ-CP Về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

 icon-download Thông tư 05/2015/TT-BXD Quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà  riêng lẻ

 icon-download Quyết định 27/2015/QĐ-TTg Về tiêu chuẩn nhà  công vụ

 icon-download Thông tư 02/2016/TT-BXD Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư


  & Zalo 091 321 8707

  luatbinhtam@gmail.com

Call Now Button