Tranh chấp đất đai là di sản thừa kế

Tranh chấp đất đai thừa kế là tranh chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (di sản thừa kế), thể hiện ở các dạng như: Tranh chấp về xác định quyền thừa kế; Tranh chấp chia thừa kế; Tranh chấp với bên thứ 3 xác định đất đai là di sản thừa kế; Tranh chấp việc thực hiện ý nguyện của người để lại di sản thừa kế có liên quan tới việc cho đất, hiến đất, giành đất làm nơi thờ cúng; Tranh chấp việc người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản do người chết để lại… 

Các tài liệu giấy tờ làm chứng cứ cần chuẩn bị khi yêu cầu giải quyết tranh chấp:

  1. Về xác định quyền thừa kế:  Giấy chứng tử của người để lại di sản và giấy chứng tử người cùng diện thừa kế nếu còn sống, giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng với người để lại di sản như CMND, thẻ căn cước, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh, giấy chứng nhận con nuôi …
  2. Chia di sản: Giấy tờ chứng minh công sức tôn tạo di sản, công sức chăm sóc nuôi dưỡng người để lại di sản, như sổ hộ khẩu, giấy tờ về nguồn gốc đất, giấy tờ về quá trình tôn tạo đất và xây dựng công trình trên đất, các hóa đơn chứng từ y tế, ý kiến của người làm chứng…
  3. Xác định đất đai là di sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ chứng minh điều kiện thực hiện quyền của người sử dụng đất (trong đó có quyền thừa kế)…
  4. Thực hiện ý nguyện của người để lại di sản thừa kế có liên quan tới việc cho đất, hiến đất, giành đất làm nơi thờ cúng: Di chúc, giấy tờ chứng minh người được hưởng phần di sản theo di chúc, người được giao việc thờ cúng, quản lý nơi thờ cúng, giấy tờ xác định phần đất làm nơi thờ cúng…
  5. Thực hiện nghĩa vụ về tài sản do người chết để lại: Giấy tờ về các khoản nợ của người để lại di sản, các khoản chi từ di sản hoặc yêu cầu chia di sản thừa kế (theo di chúc hoặc theo pháp luật)…
Call Now Button