HỢP ĐỒNG VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Hợp đồng về quyền sử dụng (QSD) đất được Bộ luật dân sự quy định như sau:

Điều 500. Hợp đồng về QSD đất

 icon-download Mẫu hợp đồng chuyển nhượng nhà đất

  Mẫu hợp đồng tặng cho nhà ở, đất ở

  Mẫu hợp đồng thuê nhà

  Mẫu hợp đồng thuê đất

  Mẫu hợp đồng thuê đất nhà nước

  Mẫu hợp đồng đặt cọc thuê đất

 Mẫu hợp đồng mượn nhà

 Mẫu hợp đồng thế chấp QSD đất và tài sản gắn liền với đất

 Mẫu hợp đồng góp vốn bằng QSD đất

Hợp đồng về QSD đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó người sử dụng đất chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn QSD đất hoặc thực hiện quyền khác theo quy định của Luật đất đai cho bên kia; bên kia thực hiện quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng với người sử dụng đất.

Điều 501. Nội dung của hợp đồng về QSD đất

  1. Quy định chung về hợp đồng và nội dung của hợp đồng thông dụng có liên quan trong Bộ luật này cũng được áp dụng với hợp đồng về QSD đất, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
  2. Nội dung của hợp đồng về QSD đất không được trái với quy định về mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 502. Hình thức, thủ tục thực hiện hợp đồng về QSD đất

  1. Hợp đồng về QSD đất phải được lập thành văn bản theo hình thức phù hợp với quy định của Bộ luật này, pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.
  2. Việc thực hiện hợp đồng về QSD đất phải đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 503. Hiệu lực của việc chuyển QSD đất

Việc chuyển QSD đất có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký theo quy định của Luật đất đai.


  Bộ luật dân sự 2015 


 Dịch vụ luật sư

  & Zalo 091 321 8707

  luatbinhtam@gmail.com


  Liên kết hữu ích:

Call Now Button