Hệ thống luật đất đai qua các thời kỳ

Hệ thống luật đất đai qua các thời kỳ
Hệ thống luật đất đai qua các thời kỳ

Hệ thống luật đất đai qua các thời kỳ được tổng hợp sau đây cho thấy các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ về đất đai có sự thay đổi và chuyển biến phù hợp với các thời kỳ phát triển của đất nước. Việc không ngừng cải tiến hệ thống luật đất đai để đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ cách mạng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất và đảm bảo sự quản lý của nhà nước đối với đất đai, tạo nguồn lực chợ phát triển của đất nước.

Hệ thống Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành qua các thời kỳ

STT LUẬT VĂN BẢN HƯỚNG DẪN
01 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018
02 Luật Đo đạc và Bản đồ 2018 Nghị định 27/2019/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đo đạc và bản đồ

 

Nghị định 03/2019/NĐ-CP quy định về hoạt động viễn thám

Thông tư 24/2018/TT-BTNMT kiểm tra thẩm định nghiệm thu chất lượng đo đạc và bản đồ

03 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 Thông tư 13/2017/TT-NHNN sửa đổi quy định bảo lãnh ngân hàng

 

Thông tư 28/2016/TT-BXD sửa đổi Thông tư 10/2015/TT-BXD quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Thông tư 11/2015/TT-BXD quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản

Nghị định 117/2015/NĐ-CP xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS

Nghị định 76/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản 2014

Thông tư 07/2015/NHNN Quy định về bảo lãnh ngân hàng

Công văn 30/BXD-QLN 2017 hướng dẫn thực hiện Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản

Công văn 1436/BXD-QLN của Bộ Xây dựng năm 2015

04 Luật đất đai 2013 Nghị định 62/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 35/2015/NĐ-CP sử dụng đất trồng lúa

 

Nghị định 96/2019/NĐ-CP khung giá đất

Nghị định 91/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm trong lĩnh vực đất đai

Nghị định 45/2014/NĐ-CP thu tiền sử dụng đất

Nghị định 46/2014/NĐ-CP thu tiền thuê đất thuê mặt nước

Nghị định 35/2017/NĐ-CP thu tiền sử dụng đất thuê đất thuê mặt nước Khu kinh tế Khu công nghệ cao

Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luật đất đai

Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về thu tiền sử dụng đất thu tiền thuê đất thuê mặt nước

Nghị định 35/2015/NĐ-CP quản lý sử dụng đất trồng lúa

Nghị định 47/2014/NĐ-CP bồi thường hỗ trợ tái đinh cư khi Nhà nước thu hồi đất

Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Nghị định 123/2017/NĐ-CP sửa đổi quy định thu tiền sử dụng đất thu tiền thuê đất thuê mặt nước

Thông tư 27/2018/TT-BTNMT kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Thông tư 33/2017/TT-BTNMT hướng dẫn 01/2017/NĐ-CP Luật đất đai

Thông tư 33/2017/TT-BTNMT hướng dẫn 01/2017/NĐ-CP Luật đất đai

Thông tư 60/2015/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai.

Thông tư 02/2015/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 43/2014 Nghị định 44/2014 hướng dẫn luật đất đai

Thông tư 47/2014/TT-BTNMT kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp

Thông tư 35/2014/TT-BTNMT quy định điều tra đánh giá đất đai

Thông tư 34/2014/TT-BTNMT xây dựng quản lý khai thác hệ thống thông tin đất đai

Thông tư 23/2014/TT-BTNMT Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở hữu nhà ở tài sản khác gắn liền đất

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT hồ sơ địa chính

Thông tư 25/2014/TT-BTNMT bản đồ địa chính

05 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 Thông tư 45/2011/TT-BTNMT hướng dẫn xác định diện tích đất sử dụng

 

Nghị định 53/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Thông tư 153/2011/TT-BTC hướng dẫn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

06 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 Nghị định 85/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng
07 Luật sửa đổi Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai năm 2009 Nghị định 71/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật nhà ở

 

Công văn 1674/BXD-QLN của Bộ Xây dựng năm 2013

08 Luật kinh doanh bất động sản 2006 Chỉ thị 11/2007/CT-TTg thi hành Luật Kinh doanh bất động sản

 

Nghị định 153/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh Bất động sản

Nghị định 121/2013/NĐ-CP xử phạt VPHC xây dựng bất động sản nhà

09 Luật Đất đai 2003 Nghị định 181/2004/NĐ-CP Luật Đất đai

 

Quyết định 24/2004/QĐ-BTNMT Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nghị định 188/2004/NĐ-CP xác định giá đất và khung giá các loại đất

Nghị định 197/2004/NĐ-CP bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Nghị định 198/2004/NĐ-CP thu tiền sử dụng đất

Nghị định 142/2005/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Nghị định 13/2006/NĐ-CP xác định giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị tài sản tổ chức Nhà nước giao đất

Quyết định 08/2006/QĐ-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nghị định 42/2012/NĐ-CP quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Nghị định 88/2009/NĐ-CP cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Nghị định 69/2009/NĐ-CP bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

10 Luật đất đai sửa đổi 2001 Nghị định 66/2001/NĐ-CP thi hành Luật Đất đai sửa đổi
11 Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất sửa đổi 1999 Nghị định 19/2000/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất sửa đổi

 

Công văn 1482-TC/TCT của Bộ Tài chính năm 2000

12 Luật đất đai sửa đổi 1998 Nghị định 04/2000/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai

 

Nghị định 66/2001/NĐ-CP thi hành Luật Đất đai sửa đổi

13 Luật Thuế Chuyển quyền sử dụng Đất 1994 Nghị định 19/2000/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất sửa đổi

 

Nghị định 114-CP Hướng dẫn Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất

14 Luật Đất đai 1993 Công văn 92/2000/KHXX về việc xác định quyền sử dụng đất

 

Nghị định 89-CP năm 1994 về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính

Thông tư liên tịch 01/2002/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-TCĐC hướng dẫn thẩm quyền của Toà án nhân dân trong việc giải quyết tranh chấp liên quan đến sử dụng đất

Nghị định 80-CP năm 1993 quy định khung giá các loại đất để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền khi giao đất, cho thuê đất, tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường thiệt hại về đất khi thu hồi

Nghị định 88-CP năm 1994 về việc quản lý và sử dụng đất đô thị

Nghị định 90-CP năm 1994 Quy định đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng

Nghị định 87-CP năm 1994 quy định khung giá các loại đất

Nghị định 9-CP năm 1996 về chế độ quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh

Thông tư liên tịch 02/1997/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-TCĐC hướng dẫn khoản 3 Điều 38 Luật đất đai năm 1993 về thẩm quyền của Toà án nhân dân trong việc giải quyết các tranh chấp quyền sử dụng đất

Nghị định 22/1998/NĐ-CP về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước nước thu hồi để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng

Nghị định 17/1999/NĐ-CP về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất

Nghị định 04/2000/NĐ-CP về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

Nghị định 38/2000/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất

Nghị định 68/2001/NĐ-CP về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai

15 Luật thuế Sử dụng Đất Nông nghiệp 1993 Nghị định 74-CP năm 1993 Hướng dẫn Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp

 

Nghị định 73-CP năm 1993 Hướng dẫn việc phân hạng đất tính Thuế Sử dụng Đất nông nghiệp

16 Luật Đất đai 1987 Thông tư liên tịch 04/TTLN năm 1990 về việc giải quyết các tranh chấp về tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất đai

 

Nghị định 30-HĐBT năm 1989 thi hành Luật Đất đai

Chỉ thị 60-HĐBT năm 1988 thi hành Luật đất đai

17 Luật Cải cách ruộng đất 1953

(Nguồn: Thukyluat.vn)

 Dịch vụ luật sư

  & Zalo 091 321 8707

 luatbinhtam@gmail.com

Call Now Button