Đăng ký đổi mục đích sử dụng đất trường hợp không phải xin phép nhà nước

Chuyển đổi mục đích sử dụng đấtĐăng ký đổi mục đích sử dụng đất trường hợp không phải xin phép nhà nước là chuyển đất trồng cây hàng năm sang xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép và chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

Thành phần hồ sơ

– Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở;

– Các loại giấy tờ xác định mục đích chuyển đổi như dự án trang trại chăn nuôi, dự án kinh doanh….

Cơ quan thực hiện

Người sử dụng đất nộp hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Thời hạn giải quyết

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thời hạn gải quyết. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính đăng ký đổi mục đích sử dụng đất phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.

Phí, lệ phí: Mức thu Lệ phí địa chính do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Bài viết liên quan:


Căn cứ pháp lý:

Call Now Button