Bình luận tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

Bình luận Tội vô ý gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của người khác tại Điều 138 BLHS 2015

Điều luật quy định hai tội gồm:

Tội vô ý gây thương tích cho người khác.

Tội vô ý gây tổn hại cho sức khỏe người khác.

  1. Khái niệm

Vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác được hiểu là hành vi vi phạm các quy tắc thông thường trong cuộc sống về đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe của người khác vì quá tự tin hoặc vì cẩu thả, đã làm cho người khác bị thương tích hoặc bị tổn hại sức khỏe.

Bình luận tội vô ý gây thương tích

  1. Yếu cấu thành Tội vô ý gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của người khác

2.1. Mặt khách quan

Mặt khách quan của tội này có các dấu hiệu sau:

a) Về hành vi. Có hành vi vi phạm các quy tắc thông thường trong cuộc sống là nguyên nhân trực tiếp gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (xem giải thích tương tự ở Tội cố ý gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của người khác)

b) Về hậu quả. Hành vi nêu trên đã gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác với tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên. Đây là dấu hiệu cấu thành cơ bản của tội này/

Lưu ý: Trường hợp gây hậu quả chết người thì người có hành vi nêu trên phải chịu TNHS về tội vô ý làm chết người.

2.2. Khách thể

Hành vi phạm tội nêu trên xâm phạm đến sức khỏe của người khác.

2.3. Mặt khách quan

Người phạm tội này đã thực hiện tội phạm này với lỗi vô ý (vô ý vì quá tự tin hoặc vô ý vì cẩu thả).

2.4. Chủ thể

Chủ thể của tội phạm này là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự.

  1. Về hình phạt

Mức hình phạt của tội phạm này được thành 03 khung, cụ thể như sau:

a) Khung một (khoản 1)

Có mức phạt cải tạo, phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

b) Khung hai (khoản 2)

Có mức phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm

c) Khung ba (khoản 3)

Có mức phạt tù từ 01 năm đến 03 năm.


 Dịch vụ luật sư

  & Zalo 091 321 8707

  luatbinhtam@gmail.com

Liên kết hữu ích: Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

Call Now Button