Bình luận tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Bình luận tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 356 Bộ luật hình sự 2015)

Chủ thể của tội phạm

 • Là người đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và có năng lực trách nhiệm
 • Là người có chức vụ quyền hạn thực hiện công vụ
 • Người có chức vụ là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện một nhiệm vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ
  Bình luận tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
  Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Khách thể của tội phạm

 • Xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức.

Mặt khách quan của tội phạm

 • Hành vi: lợi dụng chức vụ quyền hạn cố ý làm trái công vụ
 • Hậu quả: Gây thiệt hại về tài sản từ 10.000.000 đồng trở lên gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Mặt chủ quan của tội phạm

 • Lỗi: cố ý trực tiếp
 • Mục đích: vụ lợi hoặc mục đích cá nhân khác

Hình phạt 

Call Now Button