Bán phần vốn góp trong công ty TNHH

Câu hỏi về Bán phần vốn góp trong công ty TNHH:

Tôi cùng hai người bạn góp vốn mở công ty TNHH để kinh doanh. Hai người bạn góp vốn cùng tôi yêu cầu họp hội đồng thành viên và đưa ra Nghị quyết kết nạp thêm thành viên góp vốn rồi chuyển đổi thành công ty cổ phần. Tôi không tán thành Nghị quyết này và muốn rút vốn, vậy tôi phải làm thế nào?

Trả lời:

Đối chiếu với quy định tại Điều 52 Luật Doanh nghiệp 2014, bạn đã không tán thành Nghị quyết của Hội đồng quản trị về vấn đề tổ chức lại công ty nên bạn có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình để rút vốn khỏi công ty.

Bán phần vốn góp trong công ty TNHH
Thành viên góp vốn có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp

Khi có yêu cầu của bạn, nếu không thỏa thuận được về giá thì công ty phải mua lại phần vốn góp của bạn theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Trường hợp công ty không mua lại phần vốn góp (Có thể công ty không giảm vốn điều lệ) thì bạn có quyền tự do bán phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên.

Luật sư Huỳnh Thanh Tùng


Call Now Button