Luật Doanh nghiệp

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.

(Tải về để đọc toàn bộ nội dung luật tại đây, click vào từng chương mục để đọc) 

Chương II: THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Chương III: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Mục 1: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Mục 2: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Chương IV: DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Chương V: CÔNG TY CỔ PHẦN

Chương VI: CÔNG TY HỢP DANH

Chương VII: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Chương VIII: NHÓM CÔNG TY

Chương IX: TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ VÀ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP

Chương X: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Call Now Button