Tư vấn lập di chúc

 Di chúc bằng văn bản gồm các hình thức sau:

– Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng;

– Di chúc bằng văn bản có người làm chứng;

–  Di chúc bằng văn bản có công chứng;

–  Di chúc bằng văn bản có chứng thực.Đối với di chúc bằng văn bản không có người làm chứng: Người lập di chúc phải tự tay viết và ký vào bản di chúc.

 Đối với di chúc bằng văn bản có người làm chứng: Phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc . Đồng thời, người làm chứng phải không thuộc trường hợp: 1- Là người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc; 2- Người có quyền, nghĩa vụ liên quan tới nội dung di chúc; 3- Người chưa đủ 18 tuổi, người không có năng lực hành vi dân sự .

Di chúc bằng văn bản phải bảo đảm các nội dung sau :

– Ngày, tháng, năm lập di chúc;

– Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

– Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản hoặc xác định rõ các điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

– Di sản để lại và nơi có di sản;

– Việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ.

Ngoài ra, di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

Di chúc miệng được lập trong trường hợp tính mạng của một người bị cái chết đe dọa do bệnh tật hoặc các nguyên nhân khác mà không thể lập di chúc bằng văn bản.

Nếu sau ba tháng kể từ thời điểm di chúc miệng mà người di chúc vẫn còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng sẽ mặc nhiên bị hủy bỏ .

Dịch vụ của văn phòng luật sư Luật Bình Tâm:

– Tư vấn soạn thảo di chúc.

– Tư vấn chia di sản thừa kế theo pháp luật, di chúc.

– Tư vấn thủ tục Khai nhận di sản, từ chối nhận di sản thừa kế (văn bản từ chối nhận di sản)

– Kết hợp cùng phòng công chứng, UBND làm thủ tục Công chứng, chứng thực di chúc theo đúng quy định của pháp luật.

– Tư vấn các vấn đề liên quan đến di chúc – di sản – thừa kế khác

Hãy nhấc máy gọi số 0913218707 để được sử dụng dịch vụ tư vấn luật tốt nhất.

Call Now Button