QUYỀN BỀ MẶT

Bộ luật dân sự quy định về quyền bề mặt như sau:

Điều 267. Quyền bề mặt

Quyền bề mặt (QBM) là quyền của một chủ thể đối với mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất mà quyền sử dụng đất đó thuộc về chủ thể khác.

Điều 268. Căn cứ xác lập quyền bề mặt

QBM được xác lập theo quy định của luật, theo thỏa thuận hoặc theo di chúc.

Điều 269. Hiệu lực của quyền bề mặt

QBM có hiệu lực từ thời điểm chủ thể có quyền sử dụng đất chuyển giao mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất cho chủ thể có QBM, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác.

QBM có hiệu lực đối với mọi cá nhân, pháp nhân, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.

Điều 270. Thời hạn của quyền bề mặt

 1. Thời hạn của QBM được xác định theo quy định của luật, theo thỏa thuận hoặc di chúc nhưng không vượt quá thời hạn của quyền sử dụng đất.
 2. Trường hợp thỏa thuận hoặc di chúc không xác định thời hạn của QBM thì mỗi bên có quyền chấm dứt quyền này bất cứ lúc nào nhưng phải thông báo bằng văn bản cho bên kia biết trước ít nhất là 06 tháng.

Điều 271. Nội dung của quyền bề mặt

 1. Chủ thể QBM có quyền khai thác, sử dụng mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất thuộc quyền sử dụng đất của người khác để xây dựng công trình, trồng cây, canh tác nhưng không được trái với quy định của Bộ luật này, pháp luật về đất đai, xây dựng, quy hoạch, tài nguyên, khoáng sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.
 2. Chủ thể QBM có quyền sở hữu đối với tài sản được tạo lập theo quy định tại khoản 1 Điều này.
 3. Trường hợp QBM được chuyển giao một phần hoặc toàn bộ thì chủ thể nhận chuyển giao được kế thừa QBMtheo điều kiện và trong phạm vi tương ứng với phần quyền bề mặt được chuyển giao.

Điều 272. Chấm dứt quyền bề mặt

Quyền bề mặt chấm dứt trong trường hợp sau đây:

 1. Thời hạn hưởng QBM đã hết.
 2. Chủ thể có QBM và chủ thể có quyền sử dụng đất là một.
 3. Chủ thể có QBM từ bỏ quyền của mình.
 4. Quyền sử dụng đất có QBM bị thu hồi theo quy định của Luật đất đai.
 5. Theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật.

Điều 273. Xử lý tài sản khi quyền bề mặt chấm dứt

 1. Khi QBM chấm dứt, chủ thể QBM phải trả lại mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất cho chủ thể có quyền sử dụng đất theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.
 2. Chủ thể QBM phải xử lý tài sản thuộc sở hữu của mình trước khi QBM chấm dứt, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trường hợp chủ thể QBM không xử lý tài sản trước khi QBM chấm dứt thì quyền sở hữu tài sản đó thuộc về chủ thể có quyền sử dụng đất kể từ thời điểm QBM chấm dứt, trừ trường hợp chủ thể có quyền sử dụng đất không nhận tài sản đó.

Trường hợp chủ thể có quyền sử dụng đất không nhận tài sản mà phải xử lý tài sản thì chủ thể có QBM phải thanh toán chi phí xử lý tài sản.


  Bộ luật dân sự 2015 


 Dịch vụ luật sư

  & Zalo 091 321 8707

  luatbinhtam@gmail.com


  Liên kết hữu ích:

Call Now Button