Cấp sổ đỏ giấy viết tay chuyển nhượng đất

Cấp sổ đỏ giấy viết tay chuyển nhượng đất có được không? Thực tế có nhiều trường hợp mua đất bằng giấy viết tay, vì nhiều lý do mà chưa thực hiện việc đăng ký quyền sử dụng đất tức là làm sổ đỏ. Pháp luật quy định một số trường hợp được cấp sổ đỏ cho giấy viết tay chuyển nhượng đất như sau:

Cấp sổ đỏ giấy viết tay chuyển nhượng đất
Cấp sổ đỏ giấy viết tay chuyển nhượng đất

 

Theo khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013, hợp đồng chuyển nhượng, thế chấp, tặng cho và góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hay chứng thực. Trừ các trường hợp kinh doanh bất động sản được quy định tại điểm b khoản này.

Như vậy, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy định, trừ các trường hợp kinh doanh bất động sản mà một trong các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản.

Nếu không có công chứng, chứng thực thì việc chuyển nhượng bị coi là vô hiệu và không đủ điều kiện hồ sơ để làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vì vậy, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thông qua giấy viết tay không được coi là căn cứ để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, mua đất bằng giấy viết tay không có công chứng, chứng thực vẫn được đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo khoản 2 Điều 100 Luật Đất đai 2013 thì hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất (Theo khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013) mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác thì phải kèm theo điều kiện: (thì được cấp sổ đỏ)

– Phải có giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan kèm theo như: Giấy tờ mua bán, tặng cho…

– Đến trước ngày 01/7/2014 chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

– Thửa đất được ghi nhận quyền không có tranh chấp.

Điều này được quy định bổ sung tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, có sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 43/2014/NĐ-CP  như sau:

“1. Các trường hợp đang sử dụng đất sau đây mà chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật:

a) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 1/1/2008;

b) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ ngày 1/1/2008 đến trước ngày 1/7/2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai và Điều 18 của Nghị định này”.

Như vậy, nếu đang sử dụng đất không có tranh chấp mà chỉ có giấy viết tay chuyển nhượng đất trước ngày 01/01/2008 hoặc giấy viết tay chuyển nhượng đất từ ngày 1/1/2008 đến trước ngày 1/7/2014 kèm thêm giấy tờ về quyền sử dụng đất đứng tên người khác thì được cấp sổ đỏ.

Luật sư Huỳnh Thanh Tùng


 Dịch vụ luật sư

  ĐT & Zalo 091 321 8707

  luatbinhtam@gmail.com

Call Now Button