Bình luận tội mua bán người

Bình luận tội mua bán người theo quy định tại Điều 150 Bộ luật hình sự năm 2015

  1. Mua bán người là gì?

Mua bán người được hiểu là hành vi đe doạ dùng vũ lực, lừa gặt hoặc bằng thủ đoạn khác thực hiện một trong các hành vi cụ thể gồm chuyển giao hoặc tiếp nhận người để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác; chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác; tuyển mộ, vận chuyển, chứng chấp người khác để thực hiện những hành vi cụ thể trên.

Bình luận tội mua bán người
Bình luận tội mua bán người
  1. Các yếu tố cấu thành tội mua bán người

2.1. Mặt khách quan.

Mặt khách quan của tội này có một trong các dấu hiệu sau:

Có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vữ lực, lừa gạt hoặc bằng thủ đoạt khác thực hiện một trong các hành vi cụ thể dưới đây:

Chuyển giao tiếp nhận người để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác;

Chuyển giao tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác;

Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người khác để thực hiện hành vi quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản này.

Lưu ý:

Dùng vũ lực (xem giải thích ở tội cướp tài sản).

Đe dọa dùng vũ lực (xem giải thích ở tội cưỡng đoạt tài sản).

Lừa gạt, được hiểu là hành vi dùng thủ đoạn gian dối làm cho người bị hại tin và nghe theo, tạo điều kiện cho người phạm tội thực hiện hành vi phạm tội (ví dụ: A dụ dỗ B là nữ sang Trung Quốc làm việc có thu nhập cao vì A có người quen làm ở Trung Quốc, do B tin là thật nên đã đi theo A qua Trung Quốc, khi tới Trung Quốc A đã bán B cho cơ sở hoạt động mại dâm).

Thủ đoạn khách (xem giải thích tương tự ở tội cưỡng đoạt tài sản(.

Người bị hại phải là người đạt từ đủ 16 tuổi trở lên. Trường hợp người bị hại dưới 16 tuổi thì cấu thành tội mua bán người dưới 16 tuổi.

2.2. Khách thể

Hành vi phạm tội nêu trên xâm phạm đến quyền được bảo vệ về thân thể, nhân phẩm của con người.

2.3. Mặt chủ quan.

Người phạm tội thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý.

Mục đích phạm tội vì vụ lợi (để thu lợi bất chính), tuy nhiên đây không phải là dấu hiệu cấu thành cơ bản của tội này.

2.4. Chủ thể

Chủ thể của tội phạm này là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự.

  1. Về hình phạt của tội mua bán người

Mức phạt của tội này được chia thành 03 khung, cụ thể như sau:

a) Khung một (khoản 1).

Có mức phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

b) Khung hai (khoản 2).

Có mức phạt tù từ 08 năm đến 15 năm.

a) Khung ba (khoản 3).

Có mức phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

  1. Hình phạt bổ sung

Ngoài việc bị áp dụng một trong các hình phạt chính nêu trên, tùy từng trường hợp cụ thể người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản


 Dịch vụ luật sư

  & Zalo 091 321 8707

  luatbinhtam@gmail.com

Liên kết hữu ích: Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật


 Dịch vụ luật sư

  & Zalo 091 321 8707

  luatbinhtam@gmail.com

Liên kết hữu ích: Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

Call Now Button