Mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư

Phiếu thu thập thông tin dân cư là mẫu DC01 ban hành kèm theo Thông tư số 41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019.

>> Tải về mẫu Phiếu thu thập thông tin dân cư mới nhất tại đây

Mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư theo thông tư 41/2019
Hướng dẫn kê khai mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư

Tỉnh/thành phố:………………………………………………………

Quận/huyện/thị xã:………………………………………

Xã/phường /thị trấn:…………………………………………

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN DÂN CƯ

 1. Họ, chữ đệm và tên khai sinh(1): …………………………………………………………………………………
2. Ngày, tháng, năm sinh:
/ /
3. Nhóm máu:   ¨ O   ¨ A    ¨ B  ¨ AB
4. Giới tính:     ¨ Nam     ¨ Nữ 5. Tình trạng hôn nhân:   ¨ Chưa kết hôn  ¨ Đã kết hôn  ¨ Ly hôn
 1. Nơi đăng ký khai sinh(2): …………………………………………………………………………………………..
 2. Quê quán(2): ……………………………………………………………………………………………………………..
 3. Dân tộc:……………………9. Quốc tịch(3):¨ Việt Nam; Quốc tịch khác:………………….………………
 4. Tôn giáo:……………….11. Số ĐDCN/Số CMND(5):
 5. Nơi thường trú(4): ……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Nơi ở hiện tại(4) (Chỉ kê khai nếu khác nơi thường trú): ……………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Họ, chữ đệm và tên cha(1): ……………………………………………………………………………………….
Số CMND     Số ĐDCN (5)

Quốc tịch: ……………………………..     ………………………………………………………….

Họ, chữ đệm và tên mẹ(1): ……………………………………………………………………………………

Số CMND    Số ĐDCN (5)

Quốc tịch:.……………………………

Họ, chữ đệm và tên vợ/chồng(1): ……………………………………………………………………………………

Số CMND    Số ĐDCN (5)

Quốc tịch:……………………………….

Họ, chữ đệm và tên người đại diện hợp pháp (nếu có)(1): …………………………………………………..

Số CMND    Số ĐDCN (5)

Quốc tịch:.……………………………

 1. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ(1): …………………………………………………………………………………..
Số CMND    Số ĐDCN (5)
 1. Quan hệ với chủ hộ: ……………………….
 2. Số hộ khẩu: …………………………………………………………………………………………………………..
Ngày khai: / /

 

Trưởng Công an

xã/phường/thị trấn

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

Cảnh sát khu vực/

Công an viên

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú: (1) Viết IN HOA đủ dấu. (2) Ghi đầy đủ địa danh hành chính cấp: xã, huyện, tỉnh. (3)Ghi Quốc tịch khác và ghi rõ tên quốc tịch nếu công dân có 02 Quốc tịch. (4)Ghi rõ theo thứ tự số nhà, đường phố, xóm, làng; thôn, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. (5)Ghi số định danh cá nhân (ĐDCN),số Căn cước công dân (CCCD), trường hợp chưa có số ĐDCN thì ghi số CMND.

>> Tải về mẫu Phiếu thu thập thông tin dân cư mới nhất tại đây


Hướng dẫn kê khai :

 • Công dân khai theo sổ hộ khẩu, CMND/ CCCD và giấy khai sinh
 • Tất cả Họ tên đều viết in hoa có dấu
 • Tờ khai của ai người đó ký, trẻ em dưới 14 tuổi thì bố hoặc mẹ ký thay tên bố, mẹ
 • Công dân khai theo địa giới hành chính mới:

Ví dụ: Vạn Thái, Ứng Hòa, Hà Sơn Bình -> Vạn Thái, Ứng Hòa, Hà Nội

Call Now Button