Luật Đầu tư

Luật đầu tư quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.

(Tải về để đọc toàn bộ nội dung luật tại đây, click vào từng chương mục để đọc)

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chương II: BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ

Chương III: ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

Chương IV: HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Chương V: HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Chương VI: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ

Chương VII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC CÁC CHẤT MA TÚY CẤM ĐẦU TƯ KINH DOANH

PHỤ LỤC 2: DANH MỤC HÓA CHẤT, KHOÁNG VẬT

PHỤ LỤC 3: DANH MỤC CÁC LOÀI HOANG DÃ NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM

PHỤ LỤC 4: DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN


Văn bản lên quan: (Cổng thông tin CSDL văn bản pháp luật quốc gia)

 • Thông 14/2017/TT-BNNPTNT Thông  hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu  theo hình thức đối tác công  trong nông nghiệp, nông thôn[Toàn văn]
 • Thông 83/2016/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu  theo quy định của Luật đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư[Toàn văn]
 • Nghị định 107/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp[Toàn văn]
 • Nghị định 19/2016/NĐ-CP Về kinh doanh khí[Toàn văn]
 • Thông 105/2016/TT-BTC Hướng dẫn hoạt động đầu  gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu  chứng khoán, công ty đầu  chứng khoán và doanh nghỉệp kinh doanh bảo hỉểm[Toàn văn]
 • Nghị định 68/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan[Toàn văn]
 • Nghị định 90/2016/NĐ-CP Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế[Toàn văn]
 • Thông 12/2016/TT-NHNN Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu  ra nước ngoài[Toàn văn]
 • Nghị định 66/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện đầu kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm[Toàn văn]
 • Thông 14/2016/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông  số 30/2014/TT-NHNN ngày 06/11/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về uỷ thác và nhận uỷ thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và bãi bỏ một số điều của Quy chế hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN ngày 06/9/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước[Toàn văn]
 • Thông 23/2016/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông  số 16/2010/TT-NHNN ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng[Toàn văn]
 • Thông 10/2016/TT-NHNN Hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu  gián tiếp ra nước ngoài[Toàn văn]
 • Thông 03/2016/TT-BKHCN Quy định về hồ sơ, nội dung và quy trình, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế – xã hội, thẩm định công nghệ của dự án đầu [Toàn văn]
 • Nghị định 50/2016/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu[Toàn văn]
 • Thông 16/2015/TT-BKHĐT Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu  và báo cáo hoạt động đầu  tại Việt Nam[Toàn văn]
 • Nghị định 16/2016/NĐ-CP Về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài[Toàn văn]
 • Thông 02/2016/TT-BKHĐT Hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu  theo hình thức đối tác công [Toàn văn]
 • Thông 22/2015/TT-BKHĐT Quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu [Toàn văn]
 • Thông 86/2015/TT-BGTVT Hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu  và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu  theo hình thức đối tác công  thuộc lĩnh vực giao thông vận tải[Toàn văn]
 • Nghị định 135/2015/NĐ-CP Quy định về đầu gián tiếp ra nước ngoài[Toàn văn]
 • Nghị định 131/2015/NĐ-CP Hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia[Toàn văn]
 • Nghị định 118/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư[Toàn văn]
 • Nghị định 114/2015/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế[Toàn văn]
 • Nghị định 111/2015/NĐ-CP Về phát triển công nghiệp hỗ trợ[Toàn văn]
 • Thông 13/2015/TT-BKHĐT Ban hành Danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối ợng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa[Toàn văn]
 • Thông 09/2015/TT-BKHĐT Ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu  ra nước ngoài[Toàn văn]
 • Nghị định 91/2015/NĐ-CP Về đầu vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp[Toàn văn]
 • Nghị định 87/2015/NĐ-CP Về giám sát đầu vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước[Toàn văn]
 • Nghị định 83/2015/NĐ-CP Quy định về đầu ra nước ngoài[Toàn văn]
 • Nghị định 84/2015/NĐ-CP Về giám sát và đánh giá đầu[Toàn văn]
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP Về đăng ký doanh nghiệp[Toàn văn]
 • Thông 123/2015/TT-BTC Hướng dẫn hoạt động đầu  nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam[Toàn văn]
 • Thông 127/2015/TT-BTC Hướng dẫn việc cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp[Toàn văn]
 • Quyết định 34/2015/QĐ-TTg Ban hành Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ[Toàn văn]
 • Quyết định 23/2015/QĐ-TTg Quy định cơ chế nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu khi thực hiện dự án đầu  xây dựng theo hình thức xây dựng – chuyển giao[Toàn văn]
 • Nghị định 60/2015/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của LuậtChứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán[Toàn văn]
 • Quyết định 19/2015/QĐ-TTg Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao[Toàn văn]
 • Nghị định 30/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của LuậtĐấu thầu về lựa chọn nhà đầu [Toàn văn]
 • Nghị định 15/2015/NĐ-CP Về đầu theo hình thức đối tác công [Toàn văn]
 • Nghị định 60/2016/NĐ-CP Quy định một số điều kiện đầu kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường[Toàn văn]

 

 

 

Call Now Button