Bộ Luật Dân sự 2015

Bộ luật dân sự quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm (sau đây trong Bộ luật dân sự này gọi chung là quan hệ dân sự).

 icon-download  Bộ luật dân sự 2015  

(click vào từng chương, mục đã được đánh dấu để đọc):

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

XÁC LẬP, THỰC HIỆN VÀ BẢO VỆ QUYỀN DÂN SỰ

NĂNG LỰC PHÁP LUẬT DÂN SỰ, NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA CÁ NHÂN

QUYỀN NHÂN THÂN

NƠI CƯ TRÚ

GIÁM HỘ

THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT TẠI NƠI CƯ TRÚ, TUYÊN BỐ MẤT TÍCH, TUYÊN BỐ CHẾT

PHÁP NHÂN

NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Ở TRUNG ƯƠNG, Ở ĐỊA PHƯƠNG TRONG QUAN HỆ DÂN SỰ

HỘ GIA ĐÌNH, TỔ HỢP TÁC VÀ TỔ CHỨC KHÁC KHÔNG CÓ TƯ CÁCH PHÁP NHÂN TRONG QUAN HỆ DÂN SỰ

TÀI SẢN

GIAO DỊCH DÂN SỰ

ĐẠI DIỆN

THỜI HẠN VÀ THỜI HIỆU

THỜI HẠN

THỜI HIỆU

NGUYÊN TẮC XÁC LẬP, THỰC HIỆN QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN

BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN

GIỚI HẠN QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN

CHIẾM HỮU

QUYỀN SỞ HỮU

XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU

CHẤM DỨT QUYỀN SỞ HỮU

QUYỀN ĐỐI VỚI BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ

QUYỀN HƯỞNG DỤNG

QUYỀN BỀ MẶT

QUY ĐỊNH CHUNG NGHĨA VỤ VÀ HỢP ĐỒNG

HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN

HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔI TÀI SẢN

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO TÀI SẢN

HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN

HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN

HỢP ĐỒNG MƯỢN TÀI SẢN

HỢP ĐỒNG VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN

HỢP ĐỒNG GIA CÔNG

HỢP ĐỒNG GỬI GIỮ TÀI SẢN

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

HỨA THƯỞNG, THI CÓ GIẢI

THỰC HIỆN CÔNG VIỆC KHÔNG CÓ ỦY QUYỀN

NGHĨA VỤ HOÀN TRẢ DO CHIẾM HỮU, SỬ DỤNG TÀI SẢN, ĐƯỢC LỢI VỀ TÀI SẢN KHÔNG CÓ CĂN CỨ PHÁP LUẬT

TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THỪA KẾ

THỪA KẾ THEO DI CHÚC

THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT

THANH TOÁN VÀ PHÂN CHIA DI SẢN

PHÁP LUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUAN HỆ DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


 Dịch vụ luật sư

  & Zalo 091 321 8707

  luatbinhtam@gmail.com


Văn bản lên quan đến Bộ luật dân sự: (Cổng thông tin CSDL Quốc gia về văn bản pháp luật Trung ương)

 

 

 

Call Now Button