THỰC HIỆN CÔNG VIỆC KHÔNG CÓ ỦY QUYỀN

Việc thực hiện công việc không có ủy quyền được Bộ luật dân sự quy định như sau:

Điều 574. Thực hiện công việc không có ủy quyền

Thực hiện công việc không có UQ là việc một người không có nghĩa vụ thực hiện công việc nhưng đã tự nguyện thực hiện công việc đó vì lợi ích của người có công việc được thực hiện khi người này không biết hoặc biết mà không phản đối.

Điều 575. Nghĩa vụ thực hiện công việc không có ủy quyền

 1. Người thực hiện công việc không có UQ có nghĩa vụ thực hiện công việc phù hợp với khả năng, điều kiện của mình.
 2. Người thực hiện công việc không có UQ phải thực hiện công việc như công việc của chính mình; nếu biết hoặc đoán biết được ý định của người có công việc thì phải thực hiện công việc phù hợp với ý định đó.
 3. Người thực hiện công việc không có UQ phải báo cho người có công việc được thực hiện về quá trình, kết quả thực hiện công việc nếu có yêu cầu, trừ trường hợp người có công việc đã biết hoặc người thực hiện công việc không có ủy quyền không biết nơi cư trú hoặc trụ sở của người đó.
 4. Trường hợp người có công việc được thực hiện chết, nếu là cá nhân hoặc chấm dứt tồn tại, nếu là pháp nhân thì người thực hiện công việc không có ủy quyền phải tiếp tục thực hiện công việc cho đến khi người thừa kế hoặc người đại diện của người có công việc được thực hiện đã tiếp nhận.
 5. Trường hợp có lý do chính đáng mà người thực hiện công việc không có UQ không thể tiếp tục đảm nhận công việc thì phải báo cho người có công việc được thực hiện, người đại diện hoặc người thân thích của người này hoặc có thể nhờ người khác thay mình đảm nhận việc thực hiện công việc.

Điều 576. Nghĩa vụ thanh toán của người có công việc được thực hiện

 1. Người có công việc được thực hiện phải tiếp nhận công việc khi người thực hiện công việc không có UQ bàn giao công việc và thanh toán các chi phí hợp lý mà người thực hiện công việc không có UQ đã bỏ ra để thực hiện công việc, kể cả trường hợp công việc không đạt được kết quả theo ý muốn của mình.
 2. Người có công việc được thực hiện phải trả cho người thực hiện công việc không có UQ một khoản thù lao khi người này thực hiện công việc chu đáo, có lợi cho mình, trừ trường hợp người thực hiện công việc không có UQ từ chối.

Điều 577. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại

 1. Khi người thực hiện công việc không có UQ cố ý gây thiệt hại trong khi thực hiện công việc thì phải bồi thường thiệt hại cho người có công việc được thực hiện.
 2. Nếu người thực hiện công việc không có UQ do vô ý mà gây thiệt hại trong khi thực hiện công việc thì căn cứ vào hoàn cảnh đảm nhận công việc, người đó có thể được giảm mức bồi thường.

Điều 578. Chấm dứt thực hiện công việc không có ủy quyền

Việc thực hiện công việc không có UQ chấm dứt trong trường hợp sau đây:

 1. Theo yêu cầu của người có công việc được thực hiện.
 2. Người có công việc được thực hiện, người thừa kế hoặc người đại diện của người có công việc được thực hiện tiếp nhận công việc.
 3. Người thực hiện công việc không có UQ không thể tiếp tục thực hiện công việc theo quy định tại khoản 5 Điều 575 của Bộ luật này.
 4. Người thực hiện công việc không có UQ chết, nếu là cá nhân hoặc chấm dứt tồn tại, nếu là pháp nhân.

    Bộ luật dân sự 2015 


   Dịch vụ luật sư

    & Zalo 091 321 8707

    luatbinhtam@gmail.com


    Liên kết hữu ích:

Call Now Button