Công bố di chúc

Luật sư công bố di chúcTheo quy định của Điều 647 Bộ Luật Dân sự 2015, việc công bố di chúc phải được thực hiện theo các quy định sau đây

Ai được quyền công bố di chúc?

Những chủ thể sau đây có quyền công bố di chúc (CBDC):

– Trường hợp di chúc bằng văn bản được lưu giữ tại tổ chức hành nghề công chứng thì công chứng viên là người CBDC.

– Trường hợp người để lại di chúc chỉ định người CBDC thì người này có nghĩa vụ CBDC; nếu người để lại di chúc không chỉ định hoặc có chỉ định nhưng người được chỉ định từ chối CBDC thì những người thừa kế còn lại thỏa thuận cử người CBDC.

Việc CBDC được thực hiện như thế nào?

– Sau thời điểm mở thừa kế, người CBDC phải sao gửi di chúc tới tất cả những người có liên quan đến nội dung di chúc. Điều này chứng tỏ việc CBDC được thực hiện sau thời điểm mở thừa kế, tức là thời điểm mà người để lại di sản chết hoặc Tòa án có tuyên bố người đó đã chết.

– Người nhận được bản sao di chúc có quyền yêu cầu đối chiếu với bản gốc của di chúc để xem xét các nội dung, hình thức của di chúc bản sao có đúng với di chúc bản gốc không.

=> Lưu ý: Trường hợp di chúc được lập bằng tiếng nước ngoài thì bản di chúc đó phải được dịch ra tiếng Việt và phải có công chứng hoặc chứng thực để đảm bảo tính đúng đắn, hợp pháp của bản di chúc được dịch.

Dịch vụ luật sư liên quan của Luật Bình Tâm:
  • Tư vấn soạn thảo di chúc;
  • Luật sư làm chứng di chúc;
  • Lưu giữ di chúc;
  • Công bố di chúc;
  • Tư vấn khai nhận di sản thừa kế;
  • Giải quyết tranh chấp diện thừa kế;
  • Giải quyết tranh chấp di sản thừa kế…

     Dịch vụ luật sư 

 & Zalo 091 321 8707

  luatbinhtam@gmail.com

Liên kết hữu ích: Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật


Call Now Button