Bộ Luật Dân sự 2015

Phần thứ nhấtQUY ĐỊNH CHUNG

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Bộ luật này quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự).

 icon-download  Bộ luật dân sự 2015  

(click vào từng chương, mục đã được đánh dấu để đọc):

Chương II: XÁC LẬP, THỰC HIỆN VÀ BẢO VỆ QUYỀN DÂN SỰ

Chương III: CÁ NHÂN

Mục 1. NĂNG LỰC PHÁP LUẬT DÂN SỰ, NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA CÁ NHÂN

Mục 2. QUYỀN NHÂN THÂN

Mục 3. NƠI CƯ TRÚ

Mục 4. GIÁM HỘ

Mục 5. THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT TẠI NƠI CƯ TRÚ, TUYÊN BỐ MẤT TÍCH, TUYÊN BỐ CHẾT

Chương IV : PHÁP NHÂN

Chương V: NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Ở TRUNG ƯƠNG, Ở ĐỊA PHƯƠNG TRONG QUAN HỆ DÂN SỰ

Chương VI: HỘ GIA ĐÌNH, TỔ HỢP TÁC VÀ TỔ CHỨC KHÁC KHÔNG CÓ TƯ CÁCH PHÁP NHÂN TRONG QUAN HỆ DÂN SỰ

Chương VII : TÀI SẢN

Chương VIII: GIAO DỊCH DÂN SỰ

Chương IX: ĐẠI DIỆN

Chương X: THỜI HẠN VÀ THỜI HIỆU

Mục 1. THỜI HẠN

Mục 2. THỜI HIỆU

Phần thứ haiQUYỀN SỞ HỮU VÀ QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN

Chương XI: QUY ĐỊNH CHUNG VỀ QUYỀN SỞ HỮU VÀ QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN

Mục 1. NGUYÊN TẮC XÁC LẬP, THỰC HIỆN QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN

Mục 2. BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN

Mục 3. GIỚI HẠN QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN

Chương XII : CHIẾM HỮU

Chương XIII : QUYỀN SỞ HỮU

Mục 1. NỘI DUNG QUYỀN SỞ HỮU

Tiểu mục 1. QUYỀN CHIẾM HỮU

Tiểu mục 2. QUYỀN SỬ DỤNG

Tiểu mục 3. QUYỀN ĐỊNH ĐOẠT

Mục 2. HÌNH THỨC SỞ HỮU

Tiểu mục 1. SỞ HỮU TOÀN DÂN

Tiểu mục 2. SỞ HỮU RIÊNG

Tiểu mục 3. SỞ HỮU CHUNG

Mục 3. XÁC LẬP, CHẤM DỨT QUYỀN SỞ HỮU

Tiểu mục 1. XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU

Tiểu mục 2. CHẤM DỨT QUYỀN SỞ HỮU

Chương XIV: QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN

Mục 1. QUYỀN ĐỐI VỚI BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ

Mục 2. QUYỀN HƯỞNG DỤNG

Mục 3. QUYỀN BỀ MẶT

Phần thứ baNGHĨA VỤ VÀ HỢP ĐỒNG

Chương XV : QUY ĐỊNH CHUNG NGHĨA VỤ VÀ HỢP ĐỒNG

Mục 1. CĂN CỨ PHÁT SINH VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA NGHĨA VỤ

Mục 2. THỰC HIỆN NGHĨA VỤ

Mục 3. BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ

Tiểu mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG

Tiểu mục 2. CẦM CỐ TÀI SẢN

Tiểu mục 3. THẾ CHẤP TÀI SẢN

Tiểu mục 4. ĐẶT CỌC, KÝ CƯỢC, KÝ QUỸ

Tiểu mục 5. BẢO LƯU QUYỀN SỞ HỮU

Tiểu mục 6. BẢO LÃNH

Tiểu mục 7. TÍN CHẤP

Tiểu mục 8. CẦM GIỮ TÀI SẢN

Mục 4. TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ

Mục 5. CHUYỂN GIAO QUYỀN YÊU CẦU VÀ CHUYỂN GIAO NGHĨA VỤ

Mục 7. HỢP ĐỒNG

Tiểu mục 1. GIAO KẾT HỢP ĐỒNG

Tiểu mục 3. SỬA ĐỔI, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Chương XVI: MỘT SỐ HỢP ĐỒNG THÔNG DỤNG

Mục 1. HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN

Mục 2. HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔI TÀI SẢN

Mục 3. HỢP ĐỒNG TẶNG CHO TÀI SẢN

Mục 4. HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN

Mục 5. HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN

Tiểu mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN

Tiểu mục 2. HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN TÀI SẢN

Mục 6. HỢP ĐỒNG MƯỢN TÀI SẢN

Mục 7. HỢP ĐỒNG VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Mục 8. HỢP ĐỒNG HỢP TÁC

Mục 9. HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Mục 10. HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN

Tiểu mục 1. HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH

Tiểu mục 2. HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN TÀI SẢN

Mục 11. HỢP ĐỒNG GIA CÔNG

Mục 12. HỢP ĐỒNG GỬI GIỮ TÀI SẢN

Mục 13. HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

Chương XVII: HỨA THƯỞNG, THI CÓ GIẢI

Chương XVIII: THỰC HIỆN CÔNG VIỆC KHÔNG CÓ ỦY QUYỀN

Chương XIX: NGHĨA VỤ HOÀN TRẢ DO CHIẾM HỮU, SỬ DỤNG TÀI SẢN, ĐƯỢC LỢI VỀ TÀI SẢN KHÔNG CÓ CĂN CỨ PHÁP LUẬT

Chương XX: TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG

Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG

Mục 2. XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI

Mục 3. BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ

Phần thứ tưTHỪA KẾ

Chương XXI: QUY ĐỊNH CHUNG

Chương XXII: THỪA KẾ THEO DI CHÚC

Chương XXIII: THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT

Chương XXIV: THANH TOÁN VÀ PHÂN CHIA DI SẢN

Phần thứ nămPHÁP LUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUAN HỆ DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Chương XXV: QUY ĐỊNH CHUNG

Chương XXVI: PHÁP LUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, PHÁP NHÂN

Chương XXVII: PHÁP LUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUAN HỆ TÀI SẢN, QUAN HỆ NHÂN THÂN

Phần thứ sáuĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Call Now Button