Bán cổ phần doanh nghiệp cho nhà đầu tư

Hỏi về bán cổ phần doanh nghiệp cho nhà đầu tư

Công ty tôi ở Khánh Hòa đã Cổ phần hóa từ doanh nghiệp (DN) 100% vốn Nhà Nước theo nghị định 59/2011/ND-CP vào năm 2015, xin có câu hỏi như sau:
Người lao động trong DN được mua thêm cổ phần ưu đãi khi “cam kết làm việc lâu dài cho DN” theo quy định tại khoản 2, điều 48 của Nghị định 59/2011/ND-CP với tỷ lệ 36% vốn điều lệ. Hiện nay số người nghỉ việc trước thời hạn cam kết nhiều; theo quy định tại mục d, khoản 2, điều 48 số cổ phần này phải bán lại cho DN nhưng nguồn vốn của DN không có đủ để mua (là công ty đại chúng phải đáp ứng quy định tại mục b, khoản 1 điều 37 nghị định 58/2012/ND-CP). Do hoàn cảnh khó khăn, đang cần để khắc phục hậu quả của cơn bão số 12, nên nhiều người mong muốn bán được số cổ phần này khi có nhà đâu tư muốn mua.

Bán cổ phần doanh nghiệp cho nhà đầu tư
Bán cổ phần doanh nghiệp cho nhà đầu tư

Xin hỏi: hướng giải quyết và các thủ tục cần thiết tiến hành để giúp người lao động bán được khi DN không có đủ nguồn lực để mua lại hết số cổ phần này. Xin chân thành cám ơn.

Câu trả lời mang tính tham khảo:
Tại Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP quy định về chính sách ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hóa như sau:
Điều 48. Chính sách ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hóa
1. Người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của doanh nghiệp tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa được mua tối đa 100 cổ phần cho mỗi năm thực tế làm việc tại khu vực nhà nước với giá bán bằng 60% giá đấu thành công thấp nhất (trường hợp đấu giá công khai trước) hoặc bằng 60% giá bán thành công thấp nhất cho các nhà đầu tư chiến lược (đối với trường hợp bán cho nhà đầu tư chiến lược trước).
2. Người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của doanh nghiệp tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, thuộc đối tượng doanh nghiệp cần sử dụng và có cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp trong thời hạn ít nhất là 03 năm (kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu) sẽ được mua thêm cổ phần ưu đãi theo quy định sau:
a) Mua thêm theo mức 200 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp trong doanh nghiệp nhưng tối đa không quá 2.000 cổ phần cho một người lao động.
Riêng người lao động là các chuyên gia giỏi, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao làm việc tại doanh nghiệp được mua thêm theo mức 500 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp trong doanh nghiệp nhưng tối đa không quá 5.000 cổ phần cho một người lao động. Doanh nghiệp cổ phần hóa căn cứ đặc thù ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của mình xây dựng và quyết định các tiêu chí để xác định chuyên gia giỏi, có trình độ nghiệp vụ cao và phải được nhất trí thông qua tại Đại hội công nhân viên chức của doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa.
b) Giá bán cổ phần ưu đãi cho người lao động mua thêm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này được xác định là giá đấu thành công thấp nhất (trường hợp đấu giá công khai trước) hoặc bằng giá bán thành công thấp nhất cho các nhà đầu tư chiến lược (đối với trường hợp bán cho nhà đầu tư chiến lược trước).
c) Mỗi một người lao động chỉ được hưởng quyền mua thêm cổ phần ưu đãi theo một mức xác định tại điểm a khoản 2 Điều này.
d) Số cổ phiếu ưu đãi người lao động mua thêm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông sau khi kết thúc thời gian cam kết.
Trường hợp công ty cổ phần thực hiện tái cơ cấu dẫn tới người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động, thôi việc, mất việc theo quy định của Bộ Luật Lao động  trước thời hạn đã cam kết thì số cổ phần đã được mua thêm sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông. Trường hợp người lao động có nhu cầu bán lại cho doanh nghiệp số cổ phần này thì công ty cổ phần có trách nhiệm mua lại với giá sát với giá giao dịch trên thị trường.
Trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn đã cam kết thì phải bán lại cho công ty cổ phần toàn bộ số cổ phần đã được mua thêm với giá sát với giá giao dịch trên thị trường nhưng không vượt quá giá đã được mua tại thời điểm cổ phần hóa…
Theo quy định nêu trên, trường hợp người lao động có nhu cầu bán lại cho doanh nghiệp số cổ phần ưu đãi mua thêm để có tiền khắc phục cơn bão số 12 (không phải do công ty cổ phần thực hiện tái cơ cấu) thì công ty cổ phần có trách nhiệm mua lại với giá sát với giá giao dịch trên thị trường.
Trường hợp công ty cổ phần là công ty đại chúng, không có đủ điều kiện theo quy định để mua lại cổ phần trong vốn điều lệ của công ty do cổ đông bán lại cho công ty theo quy định của pháp luật về chứng khoán đề nghị công ty cổ phần báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước để được hướng dẫn xử lý./.
Call Now Button