Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn):……………………… 

Họ và tên tôi là: ………………………………. ………………………………

Sinh năm: ………………………………………………………………………

CMT số (thẻ căn cước số): …………………………………………………

Ngày cấp:…………………………………..nơi cấp:…………………………

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………

Nơi ở:……………………………………………………………………………

Tôi viết đơn này đề nghị quý cơ quan giải quyết vấn đề tranh chấp đất đai giữa gia đình tôi với gia đình của  ông (bà): …………………….. Nơi ở: ………………………………………………………………………………………………..

Nội dung vụ việc tranh chấp đất đai như sau:

(Trình bày nguồn gốc đất)……………………………………………………………………………………

(Quá trình sử dụng đất)……………………………………………………………………………………

(Nguyên nhân dẫn đến tranh chấp)……………………………………………………………………………………..

Đến nay, các bên không thể thương lượng, hòa giải được với nhau để giải quyết vụ việc tranh chấp đất đai nêu trên. Vì vậy, tôi làm đơn này đề nghị ………. tổ chức hòa giải tranh chấp đất giữa gia đình tôi với gia đình ông: ……….., trú tại ……… để giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp nêu trên.

Nội dung đề nghị UBND hòa giải giải quyết: (Nêu những yêu cầu cụ thể đối với bên tranh chấp)  

…………………………………………………………………………………………………………………..

Kính mong UBND…… xem xét đơn đề nghị và giải quyết.

Tôi xin cảm ơn !

Tài liệu có gửi kèm theo:

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

– …………………………………………

  NGƯỜI LÀM ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(ký và ghi họ tên)

 

Call Now Button