Đại diện

Luật sư đại diện theo ủy quyền cho khách hàng, thay mặt khách hàng thực hiện công việc như:

  • Làm các thủ tục pháp lý tại cơ quan nhà nước như đăng ký kinh doanh…;
  • Đàm phán và thực hiện các giao dịch dân sự với đối tác;
  • Đàm phán và giải quyết các tranh chấp hợp đồng;
  • Tiến hành các thủ tục thương lượng, hòa giải, giải quyết các tranh chấp nội bộ liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức doanh nghiệp.

Sau khi tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, Luật sư sẽ trao đổi với khách hàng để thỏa thuận nội dung ủy quyền và phí luật sư để ký hợp đồng ủy quyền.

Nội dung ủy quyền quy định cụ thể công việc ủy quyền, thời hạn ủy quyền và thù lao ủy quyền (phí luật sư). Có thể có điều khoản khác như việc ủy quyền lại, đơn phương chấm dứt ủy quyền, giải quyết tranh chấp về ủy quyền…

Luật sư sẽ nhân danh quyền lợi của khách hàng để thực hiện công việc theo nội dung ủy quyền.


 Dịch vụ luật sư

  & Zalo 091 321 8707

  luatbinhtam@gmail.com

Call Now Button