Di chúc/Thừa kế

Khi xem xét về vấn đề thừa kế thì di sản là một trong những vấn đề được quan tâm trước tiên. Di sản là cơ sở để thiết lập di chúc bên cạnh các căn cứ khác. Chỉ khi di sản còn tồn tại trên thực tế thì người lập di chúc mới có “cái” để định đoạt.

Đối với cá nhân người để lại tài sản, với tư cách là chủ sở hữu hợp pháp đối với những tài sản của mình, cá nhân có quyền lập di chúc để thực hiện quyền định đoạt tài sản của bản thân. Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân trong việc định đoạt tài sản thuộc quyền sở hữu của họ trước khi chết.

Theo quy định của pháp luật, người lập di chúc có các quyền sau đây:

1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế;

2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế;

3. Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng;

4. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế;

5. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

6. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc.

Pháp luật cũng cho phép người nhận di sản thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

Thực tiễn có nhiều tranh chấp liên quan tới việc phân chia di sản thừa kế có giá trị lớn như đất đai, tiền, cổ phần, cổ phiếu. Đội ngũ luật sư và chuyên gia của Luật Bình Tâm chúng tôi với kinh nghiệm và sự tận tâm đã giải quyết tốt nhiều vụ việc tranh chấp di sản thừa kế.

Nếu có vướng mắc về thừa kế, hãy liên hệ với chúng tôi theo số 0913218707 đẻ được luật sư tư vấn.

Call Now Button