Dân sự

Về lĩnh vực pháp luật dân sự thì Bộ Luật Dân sự là bộ luật chung của hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ dân sự. Bộ luật này quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm. Bộ luật này cũng quy định việc xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền về nhân thân và tài sản của cá nhân và pháp nhân.

Vì Bộ Luật Dân sự là bộ luật chung nên nó có các quy định mang tính phổ quát bao trùm lên trên các luật chuyên ngành như Luật đất đai, Luật hôn nhân gia đình, Luật thương mại….Chính vì vậy, dịch vụ luật sư liên quan tới Luật Dân sự rất đa dạng và để giải quyết yêu cầu của khách hàng, Luật sư sẽ dẫn chiếu cả luật chung và luật riêng theo nguyên tắc luật riêng quy định lĩnh vực quan hệ pháp luật cụ thể nhưng không được trái với quy định của luật chung là Bộ Luật Dân sự.

Một số dịch vụ luật sư có liên quan tới Luật dân sự sau đây:

  • Tư vấn Luật Dân sự, giải quyết tranh chấp về tài sản như đất đai, nhà ở, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản…;
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp về quyền và nghĩa vụ trong quan hệ dân sự;
  • Tư vấn bảo vệ các quyền về nhân thân như danh dự, nhân phẩm, uy tín, tên gọi, quốc tịch, hình ảnh…;
  • Soạn thảo đơn, thư, công văn, hợp đồng;
  • Đại diện cho khách hàng tiến hành thương lượng hoặc làm trung gian hòa giải với bên tranh chấp;
  • Tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi cho khách hàng tại tòa án, trọng tài.

Liên hệ dịch vụ: icon-phone-square 091 321 8707    icon-envelope  luatbinhtam@gmail.com

ĐỌC THÊM:

  1. Phí luật sư >

 

Call Now Button